ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

és ÁSZF

Adatkezelési tájékoztató

I. Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő adatai

Az adatkezelő

Neve: Kerekesné Tóth Éva egyéni vállalkozó

Székhely: 2112 Veresegyház, Cserje utca 17.

Honlapja: www.szikracska.hu (elérhető továbbá a www.tinwilight.hu és a www.tinwilight.com domainekről)

Nyilvántartási száma: 55438199

Adószáma: 56752346-1-33

Statisztikai számjele: 56752346-9003-231-13

Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő neve: Kerekesné Tóth Éva

E-mail: tinwilight@gmail.com, szikracskatl@gmail.com

Postacím: 2112 Veresegyház, Cserje utca 17.

Telefon: +36-20-9940047

II. Fogalom meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül, vagy közvetve - azonosítható természetes személy

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá

elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

III. Felhasználók köre

Felhasználó a weblap szolgáltatásait igénybevevő, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

IV. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

V. Adatkezelési információk

 • Az adatkezelés célja: Az felhasználó az adatait, a megrendelő űrlap kitöltésével önként adja meg az Adatkezelővel történő kapcsolattartás és az Adatkezelő weboldalán keresztül történő vásárlás érdekében. A szolgáltatott adatokat az Adatkezelő csak és kizárólag az érintettekkel történő kereskedelem céljából, az ahhoz szükséges terjedelemben (kapcsolattartás, az ügyleti megbízások teljesítését követő bizonylat kiállítása) kezeli.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása.
 • Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal felhasználói, vásárlói
 • A kezelt adatok köre: A felhasználó neve, e-mail címe, lakcíme
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
 • Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, illetve az adatfeldolgozásra kijelölt személy és alkalmazottai.
 • Az adatok tárolási és kezelési módja: elektronikus és papír alapú.

VI. Az érintett személy jogai

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

VII. Az adatfeldolgozó

A weboldal működtetésére, így a személyes adatok feldolgozására jogosult személy- mint tárhelyszolgáltató - a Webnode AG (székhely: Svájc, Gartenstrasse 3, 6304 Zug; regisztrált azonosító: CH-170.3.036.124-0), mint Adatfeldolgozó (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatfeldolgozó mindenkori törvényes képviselője(i), illetve alkalmazottai ismerhetik meg. Az adatfeldolgozó személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

Az adatfeldolgozó:

Cégnév: Webnode AG

Székhely: Svájc, Gartenstrasse 3, 6304 Zug

E-mail: support@webnode.com

Adatvédelmi tájékoztatója: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

A Felhasználó által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 • A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
 • Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
 • A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

VIII. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a Felhasználó a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait a Weboldal igénybevételének megszűnéséig kezeli.

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. /2011. évi CXII. törvény 6. § (5) bekezdés/

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.

IX. Adattovábbítás

Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, illetve információkat más cégnek, magánszemélynek.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

X. Sütik (cookie-k)

A süti betűből és számokból áll, melyet a Weboldal a böngészőnek küld, hogy egyes beállításokat elmentsenek, megkönnyítve ezzel a Weboldal használatát és statisztikai információkat gyűjtsenek a látogatóktól. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat vagy adatokat és nem képesek a Felhasználó azonosítására. Néhány süti a weboldal bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a Felhasználó számítógépén.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

 • Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.
 • Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
 • Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 • Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
 • Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.

XI. Hírlevél, direkt marketing

A Felhasználó jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 • Az adatkezelésben érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
 • Az adatok köre: az érintett neve, e-mail címe.
 • Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A hírlevél szolgáltatással kapcsolatosan nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.

XII. Google Anatytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

Google Analytics alkalmazása esetén:

​A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása a szolgáltatás weboldalán keresztül történhet. További információ: https://support.google.com/analytics/answer/9050852?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

XIII. Google Ads

A Google Ads konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az Ads hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

XIV. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

A Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

A Felhasználó megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

A Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül hajtjuk végre, a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről a Felhasználót e-mailben tájékoztatjuk.

XV. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Panasz esetén az illetékes hatóságot az alábbi elérhetőségeken értesítheti:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: www.naih.hu

XVI. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • GDPR - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályba lépésének időpontja 2021. február 15.

Az adatkezelő a változtatás jogát fenntartja.

ÁSZF

Preambulum

 • A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Kerekesné Tóth Éva egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) valamennyi, a www.szikracska.hu, a www.tinwilight.hués a www.tinwilight.com domainekről elérhető weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő általi használatának feltételeit. Jelen ÁSZF érvényes valamennyi, a Szolgáltató által egyedileg legyártott, a Honlapon elérhető információk alapján megrendelt termékre.
 • A felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, melyet jelen ÁSZF melléklete tartalmaz.
 • A Honlapon keresztül, a Honlap közvetítői szolgáltatásait igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) és a Szolgáltató között létrejött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Honlapot üzemeltető Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között jön létre. A Honlap használatával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálati elérhetőségei, a Honlap tárhely-szolgáltatója

A Szolgáltató adatai

Neve: Kerekesné Tóth Éva egyéni vállalkozó

Székhely: 2112 Veresegyház, Cserje utca 17.

Honlapja: www.szikracska.hu (elérhető továbbá a www.tinwilight.hu és a www.tinwilight.com domainekről)

Nyilvántartási száma: 55438199

Adószáma: 56752346-1-33

Statisztikai számjele: 56752346-9003-231-13

Számlaszáma: Raiffeisen Bank 12021006-01748999-00100004

Ügyfélszolgálati elérhetőségek

Címe: 2112 Veresegyház, Cserje utca 17.

Telefonszáma: +36-20-9940047

E-mail címe: tinwilight@gmail.com, szikracskatl@gmail.com

A tárhely-szolgáltató neve és elérhetőségei:

Cégnév: Webnode AG

Székhely: Svájc, Gartenstrasse 3, 6304 Zug

E-mail: support@webnode.com

Adatvédelmi tájékoztatója:

A Honlapon folytatott tevékenység

 • A Honlap célja, hogy elősegítse a Szolgáltató számára termék adásvételi szerződések megkötését, melyben a Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló által, a Honlapon található információk alapján, a Vásárló egyedi igényei szerint, a Honlapon található megrendelési űrlapon megrendelt terméket előállítja, majd ezen egyedi terméket vagy - a Vásárló választása szerinti - készterméket azt a Vásárló részére eljuttatja, Vásárló pedig vállalja a termék árának megfizetését (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A szerződés létrejötte, a vásárlás folyamata

 • A Vásárló a Honlapon található termékkategóriák közül, azok lehetséges paraméterei alapján, illetve a megadott árkategória szerint a Honlap megrendelő űrlapjának kitöltésével megrendeli a terméket, vagy a termék adásvételre szóló utalványt.
 • A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, csak a megrendelési űrlap kitöltése, amely a Vásárló nevének, e-mail címének, a termék típusának megadását, az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását, hírlevél szolgáltatáshoz való hozzájárulás, illetve egyéb megjegyzés tételét teszi lehetővé.
 • A Szolgáltató a megrendelést követően felveszi e-mailben a kapcsolatot a Vásárlóval, melyben tájékoztatja a fizetés feltételeiről, fizetési határidőkről, a Vásárló jogairól, a termék elkészítésének idejéről és a szállítás részleteiről.
 • A megrendelés a Vásárló által, a megrendelt termék árának a Szolgáltató részére való átutalásának beérkezése után válik véglegessé.
 • A Szolgáltató az utalás beérkezését követően elkészíti a Vásárló részére a terméket - a Szolgáltatónak, a fizetést megelőző tájékoztatása szerinti határidőn belül -, késztermék megrendelése esetén haladéktalanul postázza a terméket a Vásárló részére, a Vásárló által megadott címre, vagy személyesen átvehető a honlapon megjelölt kapcsolati ponton.
 • Amennyiben a Honlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy a feltüntetett áraknál, a Szolgáltató a változtatás jogát fenntartja. Ilyen esetben a hibáról történő tudomásszerzést követően, illetve annak javítása után haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltató a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

 • Miután a Vásárló elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül e-mailben a Szolgáltató visszaigazolja a Vásárlónak a megkapott megrendelést, tehát az adásvételi szerződés létrejött. Ezen e-mailben a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót a kiszállítás várható időpontjáról. A kiszállítás pontos időpontjáról az Eladó tájékoztatja a Vásárlót a vásárlást követő 72 órán belül.
 • A visszaigazoló email a megrendelésének részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz. Megrendelésének a Szolgáltatóhoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.
 • A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.
 • A megrendelés elektronikus úton megkötött, az Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés - amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A megvásárolható termékek

 • A Szolgáltató által kínált késztermékek, illetve az egyedi megrendelés alapján, a megadott kategóriák alapján a Vásárló igényei szerint készült termékek kizárólag online rendelhetők meg. A Honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék, illetve a termékkategória nevét, leírását, róla fotót jelenít meg. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a késztermékekről a lehető legjobb, legpontosabb fotót, ill. leírást jelentessen meg a Honlapon. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon megjelenő kép és a termék valóságos megjelenése miatti esetleges különbözőség miatt.
 • A Vásárló által választható késztermékek, vagy terméktípusok a következők: ékszer, hangulatlámpa, lopótöklámpa, festmény, grafika.
 • Ha a Honlapon bemutatott termék nincs raktáron, az csak megrendelésre vásárolhatók meg.

Elállási jog

 • A Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vásárló 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • A termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül raktáron lévő áru esetén más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 • Raktáron nem lévő, egyedileg beszállított, legyártott áru esetén a Szolgáltató követelheti a legyártással, beszállítással kapcsolatosan felmerült valamennyi igazolt költségét is.
 • Nem illeti meg az elállási jog továbbá a Vásárlót olyan egyedi termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztóra vagy az általa meghatározott személyre szabtak.
 • A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére, beleértve a szállítási díjat is. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
 • A Szolgáltató a visszatérítés során átutalást alkalmaz, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A Vásárló elállása esetén köteles az árukat késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés a Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál nem később visszaküldeni a Szolgáltató részére. A Vásárló akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja az elállással érintett terméket.
 • A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 • A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árut, vagy a Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a két időpont közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja irányadó, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontja. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vásárló a Szolgáltató részére.
 • Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli. A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Szavatosság, jótállás

 • Kellékszavatosság
 • Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
 • A Vásárló - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 • Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
 • Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 • Termékszavatosság
 • A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
 • Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
 • Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
 • A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.
 • A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 • Jótállás
 • A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek (pl. a Szolgálgató által értékesített lámpák) esetében az Szolgáltató jótállási jegyet mellékel a megvásárolt termék mellé. A jótállás időtartama a vonatkozó kormányrendelet alapján, a Szolgáltató által gyártott és eladásra szánt, 10.000,- Ft értéket meghaladó eladási árral rendelkező termékek tekintetében egy év.
 • Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállást időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a fogyasztó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a szavatosság esetében. Így lehetőségünk van kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.
 • Amennyiben egy megvásárolt termékre van kötelező jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetőek.
 • A Szolgáltató nem tartozik jótállással / szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan hibákért, károkért, amelyek az átadást követően, a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, a meghatározottól eltérő behatásokból, vagy egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 • A nem rendeltetésszerű használat
 • A vásárlástól számított egy éven belül a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett, figyelemmel a Ptk. 6:171. §-ára és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról. Így a Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá.
 • A teljesítést követő egy év elteltével azonban a bizonyítási teher a Vásárló oldalára kerül, vagyis vita esetén a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Vásárló számára felismerhetőek voltak, valamint a fent írt használati előírások, viselési tanácsok megsértése esetén.
 • Szavatossági jog érvényesítésére a Vásárló a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt jogosult.
 • A szavatossági idő alatt felmerült, a Szolgáltató. szavatossági körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Vásárló tudomására jutnak, Vásárló haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni a szavatossági igényeiről.
 • A szavatosság érvényesítése
 • A termékekre vonatkozó szavatossági igényét személyesen a Szolgáltató e-mail címén vagy telefonon jelezheti.
 • A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A szavatosság érvényesítéséhez a Vásárló köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát és garanciajegyet.
 • Igény esetén a Vásárló kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint
 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 • A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
 • A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 • Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására a Vásárlónak járó törvényes jogok fennállnak.

Árak, szállítás, fizetési módok

 • Honlapon az árlistán szereplő irányárak magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet azonban a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.
 • A Honlapon található árak irányárak, melyek a megvásárolni kívánt termék Vásárló által meghatározott paraméterei alapján változnak. A termék végleges áráról a Vásárlónak, a megrendelést követően, a termék végleges paraméterei alapján ad tájékoztatást a Szolgáltató.
 • A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja a Vásárlót a Szolgáltató. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Szolgáltató a Vásárlót erről tájékoztatni.
 • Az áru kifizetése a Vásárló részéről kizárólag banki átutalással történik a Szolgáltatónak, a megrendelést követő tájékoztatása alapján.

Szállítási költségek és idő

 • A megrendelt terméknek a Vásárló által megadott címre történő szállítása a Szolgáltató tájékoztatása alapján meghatározott futárszolgálattal, paraméterekkel, illetve szállítási díjjal történik.
 • A terméknek a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
 • Ha a Vásárló az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis - bármely okból - a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senki mást nem lehet kötelezni.

Kapcsolatfelvétel

A Vásárló az esetleges kérdéseivel/reklamációjával a tinwilight@gmail.com e-mail címen, vagy az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (2. pont) keresheti a Szolgáltatót.

Jogérvényesítési lehetőségek

 • Panaszügyintézés
 • A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken terjesztheti elő.
 • A Szolgáltató az előterjesztett panaszt, amely a megvásárolt termékkel, a termék szállításával, vagy egyéb, az Eladó felelősségi kérdésével kapcsolatos, haladéktalanul továbbítja azt az Eladó felé.
 • A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatosan előterjesztett panaszt, haladéktalanul orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására a Szolgáltató részéről nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet - melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.
 • Minden egyéb esetben az Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
 • A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
 • A panasz elutasítása esetén A Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
 • Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.)

Telefonszám: +36 1 450 2598, E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.)

Telefonszám: +36 1 488 21 31, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Adatvédelem

A Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója az https://www.szikracska.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ linken érhető el.

Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 • A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, a Vásárlók előzetes értesítése nélkül is, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.
 • Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. február 15.
 • Jelen ÁSZF elérhető a https://www.szikracska.hu/aszf oldalon.

Szerzői jogok

 • A www.szikracska.hu, a www.tinwilight.hu és a www.tinwilight.com domain nevek szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 • Az Honlap szerzői jogi műnek minősül, tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 • A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a vásárlói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja 2021. február 15.

Az adatkezelő a változtatás jogát fenntartja.