Általános Szerződési Feltételek

 

· Preambulum

 • A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Kerekesné Tóth Éva egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) valamennyi, a www.szikracska.hu, a www.tinwilight.hués a www.tinwilight.com domainekről elérhető weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő általi használatának feltételeit. Jelen ÁSZF érvényes valamennyi, a Szolgáltató által egyedileg legyártott, a Honlapon elérhető információk alapján megrendelt termékre.
 • A felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, melyet jelen ÁSZF melléklete tartalmaz.
 • A Honlapon keresztül, a Honlap közvetítői szolgáltatásait igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) és a Szolgáltató között létrejött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Honlapot üzemeltető Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között jön létre. A Honlap használatával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

· A Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálati elérhetőségei, a Honlap tárhely-szolgáltatója

A Szolgáltató adatai

Neve: Kerekesné Tóth Éva egyéni vállalkozó

Székhely: 2112 Veresegyház, Cserje utca 17.

Honlapja: www.szikracska.hu (elérhető továbbá a www.tinwilight.hu és a www.tinwilight.com domainekről)

Nyilvántartási száma: 55438199

Adószáma: 56752346-1-33

Statisztikai számjele: 56752346-9003-231-13

Számlaszáma: Raiffeisen Bank 12021006-01748999-00100004

Ügyfélszolgálati elérhetőségek

Címe: 2112 Veresegyház, Cserje utca 17.

Telefonszáma: +36-20-9940047

E-mail címe: tinwilight@gmail.com, szikracskatl@gmail.com

A tárhely-szolgáltató neve és elérhetőségei:

Cégnév: Webnode AG

Székhely: Svájc, Gartenstrasse 3, 6304 Zug

E-mail: support@webnode.com

Adatvédelmi tájékoztatója:

· A Honlapon folytatott tevékenység

 • A Honlap célja, hogy elősegítse a Szolgáltató számára termék adásvételi szerződések megkötését, melyben a Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló által, a Honlapon található információk alapján, a Vásárló egyedi igényei szerint, a Honlapon található megrendelési űrlapon megrendelt terméket előállítja, majd ezen egyedi terméket vagy - a Vásárló választása szerinti - készterméket azt a Vásárló részére eljuttatja, Vásárló pedig vállalja a termék árának megfizetését (a továbbiakban: Szolgáltatás).

· A szerződés létrejötte, a vásárlás folyamata

 • A Vásárló a Honlapon található termékkategóriák közül, azok lehetséges paraméterei alapján, illetve a megadott árkategória szerint a Honlap megrendelő űrlapjának kitöltésével megrendeli a terméket, vagy a termék adásvételre szóló utalványt.
 • A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, csak a megrendelési űrlap kitöltése, amely a Vásárló nevének, e-mail címének, a termék típusának megadását, az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását, hírlevél szolgáltatáshoz való hozzájárulás, illetve egyéb megjegyzés tételét teszi lehetővé.
 • A Szolgáltató a megrendelést követően felveszi e-mailben a kapcsolatot a Vásárlóval, melyben tájékoztatja a fizetés feltételeiről, fizetési határidőkről, a Vásárló jogairól, a termék elkészítésének idejéről és a szállítás részleteiről.
 • A megrendelés a Vásárló által, a megrendelt termék árának a Szolgáltató részére való átutalásának beérkezése után válik véglegessé.
 • A Szolgáltató az utalás beérkezését követően elkészíti a Vásárló részére a terméket - a Szolgáltatónak, a fizetést megelőző tájékoztatása szerinti határidőn belül -, késztermék megrendelése esetén haladéktalanul postázza a terméket a Vásárló részére, a Vásárló által megadott címre, vagy személyesen átvehető a honlapon megjelölt kapcsolati ponton.
 • Amennyiben a Honlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy a feltüntetett áraknál, a Szolgáltató a változtatás jogát fenntartja. Ilyen esetben a hibáról történő tudomásszerzést követően, illetve annak javítása után haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltató a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

· Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

 • Miután a Vásárló elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül e-mailben a Szolgáltató visszaigazolja a Vásárlónak a megkapott megrendelést, tehát az adásvételi szerződés létrejött. Ezen emailben a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót a kiszállítás várható időpontjáról. A kiszállítás pontos időpontjáról az Eladó tájékoztatja a Vásárlót a vásárlást követő 72 órán belül.
 • A visszaigazoló email a megrendelésének részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz. Megrendelésének a Szolgáltatóhoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.
 • A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.
 • A megrendelés elektronikus úton megkötött, az Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés - amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

· A megvásárolható termékek

 • A Szolgáltató által kínált késztermékek, illetve az egyedi megrendelés alapján, a megadott kategóriák alapján a Vásárló igényei szerint készült termékek kizárólag online rendelhetők meg. A Honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék, illetve a termékkategória nevét, leírását, róla fotót jelenít meg. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a késztermékekről a lehető legjobb, legpontosabb fotót, ill. leírást jelentessen meg a Honlapon. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon megjelenő kép és a termék valóságos megjelenése miatti esetleges különbözőség miatt.
 • A Vásárló által választható késztermékek, vagy terméktípusok a következők: ékszer, hangulatlámpa, lopótöklámpa, festmény, grafika.
 • Ha a Honlapon bemutatott termék nincs raktáron, az csak megrendelésre vásárolhatók meg.

· Elállási jog

 • A Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vásárló 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • A termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül raktáron lévő áru esetén más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 • Raktáron nem lévő, egyedileg beszállított, legyártott áru esetén a Szolgáltató követelheti a legyártással, beszállítással kapcsolatosan felmerült valamennyi igazolt költségét is.
 • Nem illeti meg az elállási jog továbbá a Vásárlót olyan egyedi termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztóra vagy az általa meghatározott személyre szabtak.
 • A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére, beleértve a szállítási díjat is. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
 • A Szolgáltató a visszatérítés során átutalást alkalmaz, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A Vásárló elállása esetén köteles az árukat késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés a Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál nem később visszaküldeni a Szolgáltató részére. A Vásárló akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja az elállással érintett terméket.
 • A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 • A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árut, vagy a Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a két időpont közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja irányadó, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontja. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vásárló a Szolgáltató részére.
 • Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli. A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

· Szavatosság, jótállás

 • Kellékszavatosság
 • Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
 • A Vásárló - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 • Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
 • Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 • Termékszavatosság
 • A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
 • Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
 • Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
 • A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.
 • A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 • Jótállás
 • A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek (pl. a Szolgálgató által értékesített lámpák) esetében az Szolgáltató jótállási jegyet mellékel a megvásárolt termék mellé. A jótállás időtartama a vonatkozó kormányrendelet alapján, a Szolgáltató által gyártott és eladásra szánt, 10.000,- Ft értéket meghaladó eladási árral rendelkező termékek tekintetében egy év.
 • Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállást időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a fogyasztó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a szavatosság esetében. Így lehetőségünk van kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.
 • Amennyiben egy megvásárolt termékre van kötelező jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetőek.
 • A Szolgáltató nem tartozik jótállással / szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan hibákért, károkért, amelyek az átadást követően, a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, a meghatározottól eltérő behatásokból, vagy egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 • A nem rendeltetésszerű használat
 • A vásárlástól számított egy éven belül a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett, figyelemmel a Ptk. 6:171. §-ára és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról. Így a Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá.
 • A teljesítést követő egy év elteltével azonban a bizonyítási teher a Vásárló oldalára kerül, vagyis vita esetén a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Vásárló számára felismerhetőek voltak, valamint a fent írt használati előírások, viselési tanácsok megsértése esetén.
 • Szavatossági jog érvényesítésére a Vásárló a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt jogosult.
 • A szavatossági idő alatt felmerült, a Szolgáltató. szavatossági körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Vásárló tudomására jutnak, Vásárló haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni a szavatossági igényeiről.
 • A szavatosság érvényesítése
 • A termékekre vonatkozó szavatossági igényét személyesen a Szolgáltató e-mail címén vagy telefonon jelezheti.
 • A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A szavatosság érvényesítéséhez a Vásárló köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát és garanciajegyet.
 • Igény esetén a Vásárló kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint
 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 • A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
 • A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 • Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására a Vásárlónak járó törvényes jogok fennállnak.

· Árak, szállítás, fizetési módok

 • Honlapon az árlistán szereplő irányárak magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet azonban a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.
 • A Honlapon található árak irányárak, melyek a megvásárolni kívánt termék Vásárló által meghatározott paraméterei alapján változnak. A termék végleges áráról a Vásárlónak, a megrendelést követően, a termék végleges paraméterei alapján ad tájékoztatást a Szolgáltató.
 • A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja a Vásárlót a Szolgáltató. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Szolgáltató a Vásárlót erről tájékoztatni.
 • Az áru kifizetése a Vásárló részéről kizárólag banki átutalással történik a Szolgáltatónak, a megrendelést követő tájékoztatása alapján.

· Szállítási költségek és idő

 • A megrendelt terméknek a Vásárló által megadott címre történő szállítása a Szolgáltató tájékoztatása alapján meghatározott futárszolgálattal, paraméterekkel, illetve szállítási díjjal történik.
 • A terméknek a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
 • Ha a Vásárló az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

· Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis - bármely okból - a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senki mást nem lehet kötelezni.

· Kapcsolatfelvétel

A Vásárló az esetleges kérdéseivel/reklamációjával a tinwilight@gmail.com e-mail címen, vagy az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (2. pont) keresheti a Szolgáltatót.

· Jogérvényesítési lehetőségek

 • Panaszügyintézés
 • A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken terjesztheti elő.
 • A Szolgáltató az előterjesztett panaszt, amely a megvásárolt termékkel, a termék szállításával, vagy egyéb, az Eladó felelősségi kérdésével kapcsolatos, haladéktalanul továbbítja azt az Eladó felé.
 • A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatosan előterjesztett panaszt, haladéktalanul orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására a Szolgáltató részéről nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet - melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.
 • Minden egyéb esetben az Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
 • A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
 • A panasz elutasítása esetén A Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
 • Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.)

Telefonszám: +36 1 450 2598, E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.)

Telefonszám: +36 1 488 21 31, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

· Adatvédelem

A Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója az https://www.szikracska.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ linken érhető el.

· Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 • A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, a Vásárlók előzetes értesítése nélkül is, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.
 • Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. február 15.
 • Jelen ÁSZF elérhető a https://www.szikracska.hu/aszf oldalon.

· Szerzői jogok

 • A www.szikracska.hu, a www.tinwilight.hu és a www.tinwilight.com domain nevek szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 • Az Honlap szerzői jogi műnek minősül, tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 • A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a vásárlói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

Hatályos: 2021. február 15. napjától